TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Lipiec 2015 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Opłata produktowa Drukuj
 
WPŁATY ZA OPŁATY Z ZAKRESU OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA OPAKOWANIA I PRODUKTY NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA KONTA:
 
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu    
 
89 1020 5011 0000 9502 0119 6013  - opłata produktowa – opakowania
55 1020 5011 0000 9502 0119 6237 - opłata produktowa – oleje smarowe
60 1020 5011 0000 9302 0119 6245 - opłata produktowa – oponyNajważniejsze informacje dotyczące opłaty produktowej za opakowania i produkty za 2014 rok

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI PROSIMY O DOSTARCZANIE SPRAWOZDAŃ NA PRZYGOTOWANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI FORMULARZU OŚ-OP1 ZA 2014 ROK

  • OPAKOWANIA
Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), która zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY PRZEPISÓW:

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin.

Zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu.

Zmiany w dokumentacji potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych.

W roku 2014 można rozliczyć nadwyżkę w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w  2013 roku (art. 80 ww. ustawy), w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki.

Zwolnienie dla wprowadzających produkty w opakowaniach o masie opakowań do 1 Mg z części obowiązków, w tym z obowiązku zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów DPO i DPR.
Zwolniony przedsiębiorca będzie musiał jednak finansować publiczne kampanie edukacyjne oraz złożyć sprawozdanie OŚ-OP1 w zakresie wprowadzanych na rynek opakowań. Zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy stanowi pomoc de minimis. W związku z tym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy przedsiębiorca zwolniony z obowiązku odzysku i recyklingu będzie miał obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
a) sprawozdanie OŚ-OP1 o ilości wprowadzonych w roku sprawozdawczym na rynek opakowań (w kg)
b) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimisw zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
c) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
d) a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

http://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 (tj. 4,50 zł za 1 kg).

Opłata produktowa za opakowania jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

UWAGA! Od 01.01.2014 roku poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w roku sprawozdawczym oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym
, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym samym roku (art. 20 ust. 2 i 3 ww. ustawy).

  • PRODUKTY
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) uchyliła wiele przepisów (m.in. w zakresie opakowań ) oraz wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.) m.in. wprowadziła nowe rodzaje produktów podlegających ustawie (oleje smarowe syntetyczne i półsyntetyczne oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach) oraz zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej poniżej 100 zł. Treść znowelizowanej ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 .)

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY PRZEPISÓW:

Rozszerzono wykaz produktów o opony używane w rowerach i motocyklach oraz o preparaty smarowe i środki zapobiegające zamarzaniu.

Zmianie uległa kwota opłaty produktowej podlegająca zwolnieniu z opłaty produktowej. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł (art. 12, ust. 5 ustawyo obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413.)
Od 2014 r. obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wykonywany samodzielnie - podlega wymaganym poziomom odzysku i recyklingu określonych w załączniku 4a do ww. ustawy (brak obowiązku osiągnięcia 100% poziomu odzysku i recyklingu w przypadku rozliczania obowiązków ustawowych poprzez sieć selektywnego zbierania odpadów).

Począwszy od sprawozdania za 2014 rok uzyskany poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w roku sprawozdawczym oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Nadwyżka z roku 2013 do sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 przenoszona jest w wysokości maksymalnie 10% wymaganego poziomu w 2013 r. (w 2015 roku i latach następnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki) – art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

Opłata produktowa za produkty jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.DOKUMENTY DO POBRANIA:


Formularz sprawozdania OŚ-OP1 za 2014 r. (Opakowania – tabela 1, 2, 3;
                           Produkty – tabela 4, 5)

Poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące dla opakowań w 2014 r. - (zał. nr 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

Poziomy odzysku i recyklingu dla produktów – zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej(Dz. U. z 2014 r., poz. 1413)

Obowiązujące szczegółowe stawki opłat produktowych -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 259, poz. 1774 - zał. nr 1 i nr 2)

Wszelkie informacje można uzyskać w Departamencie Finansów w Wydziale Księgowości Funduszy Celowych u p. Mariana Gontarskiego, tel. 056/62 18 539


DODATKOWE INFORMACJĘ ORAZ OPŁATA PRODUKTOWA
ZA OPAKOWANIA I PRODUKTY DO 2013 ROKU WŁĄCZNIE

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODRĘBNIE ODZYSK I ODRĘBNIE RECYKLING DO 2014 WŁĄCZNIE

Od 1 stycznia 2007r. prowadzący odzysk lub recykling sporządzają dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling na podstawie wzoru zawartego  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. Nr 247, poz. 1816) – do pobrania.


UWAGA

Podczas sporządzania sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Wpisanie poprawnej, pełnej nazwy przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych należy wpisać pełne imię i nazwisko właściciela firmy czy też wspólników spółki), numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz Regon.

2. Sposób obliczenia wysokości należnej opłaty produktowej dla ODZYSKU, któremu  podlega suma wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek w roku sprawozdawczym. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639, z późn. zmianami):

 OPodzysk= [(M1xOP1+M2xOP2+...+M6xOP6) / M.cał.] x (Podzysku  x Mcał – Modzyskana)

gdzie:
OPodzysk – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
Mz indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:
 
M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 – dotyczy opakowań z aluminium,
M3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

OPz indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:

OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 – dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;
Mcał. – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;
Modzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.

3. Sposób obliczenia wysokości należnej opłaty produktowej dla RECYKLINGU, do którego należy wykorzystać wzór zawarty w objaśnieniach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1654):

N = W x[(p-o) / 100%] x s,
   
    gdzie:
N    - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
W - oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek,
p  - oznacza wymagany poziom recyklingu, w %,
o  - oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczany jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony w %,
s - oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

jeżeli p-o ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

4. Podpisanie sprawozdania przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.


Sprawozdania należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Wzory sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej 
 
2010r. - 2013r.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 259 z 2010r., poz. 1775) – do pobrania

 
2006r. - 2009r. 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226 z 2006r., poz. 1654) – do pobrania

 
 
Stawki opłat oraz poziomy odzysku i recyklingu
 
Opłatę produktową oblicza się według stawek i poziomów odzysku i recyklingu obowiązujących  w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.
 
2011r.-2014r.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia z 2010r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 259., poz. 1774) – do pobrania
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 109, poz. 752) – do pobrania .
 
2008r.-2010r.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 247, poz. 1840) – do pobrania ;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. 109, poz. 752) – do pobrania ;
 

  
 
 
 
 


Dzisiaj jest: sobota, 04-07-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 92022247
Aktualnie jest 4 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007