TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Lipiec 2015 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
17.05.2004 - XXII sesja Sejmiku Drukuj
 Toruń, dnia 17 maja 2004 r.

Dzisiaj odbyła się 22 sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni pozytywnie rozpatrzyli informację o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa, którą zreferował Krzysztof Adamski, Okręgowy Inspektor pracy w Bydgoszczy.

23 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się” radni zatwierdzili kontrakt wojewódzki na rok 2004 (jego tekst został zamieszczony na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl), którego konsekwencją była zmiana w budżecie województwa.

Podobną liczbą głosów radni zdecydowali o objęciu przez Województwo udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.

Radni zdecydowali również o wyborze przedstawicieli Województwa do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ Wojewódzkiego szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Zgodnie z wolą radnych, w wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym komisji konkursowej został Andrzej kręgiel, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Ponadto radni przyjęli pakiet uchwał tzw. „zdrowotnych”: zatwierdzili zmiany w statutach Wojewódzkiego ośrodka Medycyny pracy we Włocławku, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu i Obwodu lecznictwa w Bydgoszczy SP ZOZ oraz wybrali przedstawicieli i powołali Rady Społeczne Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy.

Radni przyjęli również zmiany do dwóch z uchwał Sejmiku:

  • w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa i zasad udzielenia bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców;
  • w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005 i określenia planu rozwoju na rok 2006.
 
30.04.2004 - XXI sesja Sejmiku Drukuj
 Toruń, dnia 30 kwietnia 2004 r. 

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 21. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni zebrali się dzisiaj w celu rozpatrzenia jednego punktu: wniosku grupy 12 radnych o odwołanie Waldemara Achramowicza Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze sprawowanej funkcji. W uzasadnieniu grupa radnych zarzucała Marszałkowi nie wywiązywanie się z ustawowego zadania: wykonania uchwał Sejmiku. W szczególności chodziło o uchwałę z 17 listopada 2003 r. zobowiązującą Zarząd województwa do przedstawiania na każdej kolejnej sesji Sejmiku ustnej i pisemnej informacji na temat przygotowań Województwa do integracji z Unią Europejską. Komisja Rewizyjna Sejmiku, która 19 kwietnia br. na posiedzeniu rozpatrywała w/w wniosek, zaopiniowała go negatywnie (6 „za” przy 3 „wstrzymujących się”). W głosowaniu podczas sesji radni 18 głosami opowiedział się za odrzuceniem wniosku, przy 14 głosach „za” jego przyjęciem.
» Czytaj całość
 
26.04.2004 - XX sesja Sejmiku Drukuj
 Toruń, dnia 26 kwietnia 2004 r.
 

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 20. sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której radni przyjęli:

  • informację o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą referował Prezes Zarządu Funduszu Roman Pawłowski;
  • informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o działalności na terenie naszego województwa w 2003 roku, którą referowała Elwira Jutrowska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

Przede wszystkim jednak radni – po długiej i emocjonującej dyskusji - podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi województwa za rok 2003 roku głosami 18 „za”, 12 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

Po przerwie radni jednomyślnie zatwierdzili Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa z ośmioma poprawkami Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia przyjętymi przez Zarząd województwa w formie autopoprawek.

Ponadto radni uchwalili zmiany w składzie Rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, zgodę Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy SP ZOZ na zbycie majątku trwałego, likwidację Rejonowej Przychodni lekarskiej w Nakle działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy SP ZOZ, a także zmiany w budżecie województwa na 2004 r. oraz powołali członków Międzyregionalnego Komitetu Sterującego do projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC (zostali nimi Jerzy Zawadzki i Dariusz Łyjak).

Na zakończenie radni wsparli apel radnego Zygmunta Kwiatkowskiego kierującego prośbę o wywieszanie flagi narodowej na masztach Urzędu marszałkowskiego i budynkach jednostek podległych Samorządowi wojeództwa.
 
29.03.2004 - XIX sesja Sejmiku Drukuj
29 marca br. odbyła się 19. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacją o stanie bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim, który to temat zreferował w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Piotr Murawski dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się 19. sesja.

Tuż po referacie przedstawiciela Wojewody relację o sytuacji na rynku pracy naszego regionu zdał Adam Horbulewicz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Po tych wystąpieniach radni przystąpili do dyskusji nad merytorycznymi kwestiami przewidzianymi w porządku obrad.

Radni przyjęli przede wszystkim stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra Środowiska  dotyczącego wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz projektu listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaniepokojony jest przedstawionymi do zaopiniowania: projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz projektem listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, które są niezgodne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XI/135/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.

 1. W Planie znalazło się 8 obszarów proponowanych do sieci ekologicznej Natura 2000: Parki Krajobrazowe Borów Tucholskich, Pojezierze Brodnickie, Bagienna Dolina Drwęcy, Górznieńsko-Lidzbarski Kompleks Leśny, Jezioro Gopło, Lasy Włocławsko-Gostynińskie, Błota Rakutowskie i Forty w Toruniu. Projekt Planu został poddany szerokim konsultacjom społecznym i wielokrotnie był prezentowany publicznie. W stosunku do projektu koncepcji Sieci nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń, w związku z czym został przyjęty przez Zarząd i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt sieci ekologicznej Natura 2000 w kształcie określonym w Planie obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary regionu, spełniające kryteria zawarte w stosownych dyrektywach UE. Taka wersja koncepcji Sieci uwzględnia, poza przyrodniczymi, również gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju województwa, co jest szczególnie ważne dla Samorządu Województwa jako gospodarza tego terenu.

Przedstawiona obecnie w projekcie Rozporządzenia koncepcja sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w dalszym ciągu nie uwzględnia zamierzeń gospodarczych przewidzianych w zatwierdzonych dokumentach rangi krajowej i wojewódzkiej, w tym Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

W szczególności w dalszym ciągu postulujemy o nie włączanie do obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 terenów w dolinie Wisły na odcinku od Włocławka do Bydgoszczy, przede wszystkim ze względu na przewidywaną budowę stopnia wodnego w rejonie Ciechocinka – Nieszawy. Zasób informacji i opracowania w zakresie oceny zasobów przyrodniczych regionu, jakimi dysponuje Zarząd Województwa pozwala na stwierdzenie, że odcinek doliny Wisły od Włocławka do Bydgoszczy nie spełnia kryteriów uzasadniających uznanie tego terenu jako obszaru o znaczeniu wspólnotowym, a tym bardziej jako terenu predysponowanego do włączenia do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia, że wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki regionu. W szczególności w dolinie Wisły nastąpi ograniczenie wszelkich planowanych zamierzeń gospodarczych, w tym budowy stopnia wodnego w rejonie Ciechocinka – Nieszawy. Nieuzasadnione jest także stwierdzenie, że wyznaczenie obszarów może wpłynąć pozytywnie na rynek pracy.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego podtrzymuje negatywne stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażone we wcześniejszych opiniach, w stosunku do zasięgu przestrzennego projektowanej sieci oraz do braku określenia przez Ministerstwo Środowiska informacji dotyczących planowanych zasad gospodarowania i reżimów ochronnych na terenach typowanych do sieci ekologicznej Natura 2000. Zamieszczone informacje na ten temat w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia są bardzo ogólne i nie pozwalają na ustosunkowanie się do możliwych ograniczeń w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Zdziwienie budzi nieskoordynowanie działań Ministerstwa Środowiska w zakresie prac na siecią Natura 2000, w tym nieprzygotowanie poradników ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, o których jest mowa w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia. Prawdopodobnie informacje i wskazania jak realizować ochronę z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych, pozwoliłyby na zajęcie bardziej precyzyjnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie znajduje uzasadnienia, dlaczego do obszarów specjalnej ochrony ptaków nie zaliczono ostoi ptactwa wodnego i wodno-błotnego, w większości już od wielu lat chronionych jako rezerwaty przyrody tj. „Balczewo”, „Czapliniec Ostrowo”, „Czapliniec Koźliny”, „Jezioro Miedzno”, „Reptowo” oraz „Jezioro Wieczno”.

 

2. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego ponadto opiniuje negatywnie projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, dotyczącej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Opinia ta stanowi kontynuację stanowiska Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowanego do Podsekretarza Stanu, Pani prof. dr hab. Ewy Symonides – Głównego Konserwatora Przyrody. Przedstawiona przez Ministra Środowiska lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 uwzględnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tylko jeden obszar - PLH 040005 „Forty w Toruniu”. Natomiast pominięto zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego obszary:

-    PLH040001 „Bagienna Dolina Drwęcy”

-    PLH040002 „Bory Tucholskie”

-    PLH040007 „Jezioro Gopło”

-    PLH040008 „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”

-    PLH0400010 „Pojezierze Brodnickie”

Przedstawiony przez Ministra Środowiska projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 jest niezgodny również z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętym uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

W Planie tym znalazły się obszary proponowane do sieci ekologicznej Natura 2000, jako najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary regionu, spełniające kryteria zawarte w stosownej dyrektywie Unii Europejskiej. Jednocześnie ta koncepcja sieci Natura 2000 uwzględnia, poza przyrodniczymi, gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju województwa, co jest szczególnie ważne dla rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża ubolewanie, że tak szczytna idea stworzenia sieci ekologicznej Natura 2000, wypaczona została nieprzemyślanymi i nieuzasadnionymi prawnie, gospodarczo i społecznie działaniami Ministerstwa Środowiska.

 

Grupa 12 radnych Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego złożyła wniosek o odwołanie przez Sejmik Marszałka województwa uzasadniając swoje stanowisko niewykonaniem przez Zarząd województwa uchwał Sejmiku, a w szczególności zapisów uchwały nr 189 z 17 listopada 2003 r. w sprawie zobowiązania Zarządu województwa do przedstawiania informacji na temat stanu przygotowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego do integracji z Unią Europejską. Przewodnicząca Sejmiku województwa Lucyna Andrysiak nie znalazła uchybień w kwestach formalnych zgłoszonego wniosku i skierowała go na ręce Stanisława Pawlaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, której opinia – zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy o samorządzie województwa - zostanie przedstawiona podczas kolejnej sesji Sejmiku, podczas której wniosek zostanie rozpatrzony (nie wcześniej jak jeden miesiąc od chwili złożenia wniosku).

W konsekwencji uzgodnień z Prezesem Rady Ministrów co do treści zmian do Statutu województwa kujawsko-pomorskiego, radni powołali doraźną Komisję do opracowania Regulaminu Sejmiku województwa. Wolą radnych członkami tej Komisji zostali przedstawiciele wszystkich klubów radnych działających w Sejmiku, a jej przewodniczącym Piotr Całbecki (był on również szefem Komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu). Komisja do końca maja br. winna zakończyć prace nad tym dokumentem i przedstawić go do akceptacji Sejmiku województwa.

Radni zdecydowali się na objęcie przez Województwo akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy na łączną kwotę 5 mln zł. Zakup akcji nastąpi w dwóch transzach: do 30 kwietnia br. – 35 tys. akcji po 100 zł każda na sumę 3,5 mln zł i do 30 września br. – 15 tys. akcji po 100 zł każda na sumę 1,5 mln zł.  Uchwała ta wynika z podwyższania znaczenia Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy na rzecz jego konkurencyjności w dostępności regionu w transporcie lotniczym tj.: zwiększenia liczby połączeń krajowych, uruchomienie stałych połączeń zagranicznych, podniesienie kategorii lotniska co umożliwi wykorzystanie funduszy strukturalnych po wejściu do Unii Europejskiej.

Radni zmienili uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w związku z możliwością pozyskania w roku bieżącym dodatkowych środków inwestycyjnych, a co za tym idzie zakupu dodatkowych autobusów planowanych w 2005 roku.

Radni jednomyślnie podjęli również uchwałę w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG IIIC (projekt ADEP-cel: działanie na rzecz usprawnienia polityki rozwoju regionalnego i przestrzennego oraz uczynienia jej bardziej efektywną poprzez wymianę doświadczeń w tej dziedzinie w ramach współpracy), w której to inicjatywie występuje jako partner we współpracy między regionami europejskimi: Oulu-Finlandia, Toscana-Włochy, Navarra-hiszpania, Podkarpackie-Polska, Border Midlands Western-Irlandia. Do realizacji tego projektu zadeklarowano kwotę 560 tys. euro z czego 140 tys. będzie stanowiło udział własny Województwa, a 420 tys. – zwrot poniesionych kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w roku 2004 przeznacza się na ten cel kwotę 121.352 euro). Rezultatem realizacji tego programu ma być wypracowanie wspólnego projektu, tworzenie baz danych, tworzenie centrów zasobów ludzkich. „Wymiar polityczny projektu zapewniony będzie dzięki zaangażowaniu radnych w  pracach Międzyregionalnego Komitetu Sterującego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W konsekwencji nabycia akacji i zmian w planie inwestycyjnym oraz inicjatywy Inerreg IIIC niezbędną okazała się zmiana uchwały budżetowej na 2004 rok.

Zmianom uległ także wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005, wynikający z konieczności uaktualnienia dofinansowań inwestycji sportowych ze środków MENiS-u za 2003 rok oraz przesunięć w ramach przyznanego limitu na 2004 rok w celu pełnego jego wykorzystania.

Radni wybrali składy pocztów sztandarowych w składzie podstawowym: Marek Domżała, Tadeusz Zaparuszewski i Teresa Kucharska oraz w składzie rezerwowym: Jerzy Zawadzki, Teresa Marmucka-Lalka i Jerzy Ortmann.

Radni określili zadania Samorządu województwa finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 na łączną kwotę 3.689.338 zł: udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej; zwrot kosztów za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, jednorazowe pożyczki w celu ochrony miejsc pracy niepełnosprawnych; dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji; dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Samorząd województwa.

Radni doprecyzowali również zasady nabywania nieruchomości przez Województwo oraz zasady sprawowania współwłasności .

Ponadto radni przyjęli pakiet uchwał tzw. medycznych w sprawach związanych z jednostkami służby zdrowia podległych Samorządowi województwa.
 
16.02.2004 - XVIII sesja Sejmiku Drukuj
16 lutego br. odbyła się 18. Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której porządku obrad znalazło się – wyjątkowo dużo, bo 33 tematów.

Radni przegłosowali zmiany w Statucie województwa (wynikały z nowelizacji ustawy o samorządzie województwa), które po prawie rocznych uzgodnieniach z Prezesem Rady Ministrów, znalazły wreszcie swój finał. Tym samy dostosowano zapisy tego dokumentu do wymogów prawnych: liczby radnych, liczebności komisji i ich członków, wielkości klubów radnych, zakres zadań komisji etc.

Jednomyślnie radni przyjęli zmiany do tegorocznego budżetu. Dzięki uchwaleniu budżetu województwa na 2004 rok z końcem ubiegłego roku, możliwe było wprowadzanie i wydatkowanie pozyskanych dodatkowych środków, m.in. - tak jak tym razem - dotacji z budżetu państwa na kwotę 2,6 mln zł.

Radni – też jednogłośnie - uzupełnili zapisy w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) o punkt, w którym respektowanie zasad ochrony środowiska w rozwoju gospodarczym wsi odbywało się także poprzez maksymalne ograniczenie lokalizacji bezściółkowych form tuczu zwierząt mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Radni wyrazili też wolę uczestnictwa naszego Województwa w Inicjatywie Wspólnoty Interreg IIIB we współpracy między regionami Morza Bałtyckiego: Finlandii i Szwecji. Współpraca ta polegać będzie na uczestnictwie w projekcie DEFRIS (przekształcenia w regionach o mniejszej dynamice rozwoju) dotyczącego z naszej strony działań planistycznych w obszarze metropolitarnym Bydgoszczy i Torunia (udział finansowy naszego regionu będzie określony w późniejszych latach budżetowych).

Radni bez sprzeciwu zgodzili się na kosmetyczną korektę zapisów uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa.

Przyjęli też pakiet ośmiu projektów uchwał z zakresu służby zdrowia: zatwierdzili regulamin działalności Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu oraz zmiany do statutu tego szpitala, wyrazili zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na sprzedaż majątku (zabudowane garażami działki), likwidacji Przychodni lekarskiej w Nakle oraz likwidacji dwóch poradni w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Bydgoszczy, zatwierdzili statut Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, wybrali ośmiu przedstawicieli do rady społecznej tej placówki oraz powołali ją w całym składzie, na końcu zmienili skład rady społecznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Kolejny pakiet czterech projektów uchwał z zakresu edukacji radni podjęli w związku z nadaniem nowego statutu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, likwidacji Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku, likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju oraz likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku.

Radni wyrazili też wolę zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem a Parafiami pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu (budynek poklasztorny za grunty rolne), a także zgodzili się na zmianę zapisu uchwale z 2002 roku w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Brodnickiego (nieruchomość lub jej część starostwo może przeznaczyć na inne potrzeby publiczne; pierwotny zapis pozwalał wyłącznie na działalność szkolno-oświatową).

Dyskusja rozgorzała – jak się zresztą spodziewano – przy okazji omawiania projektu w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowania innych fakultatywnych zadań w 2004 roku. Mimo, iż temat ten omawiany był szczegółowo podczas posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, radni powrócili do tych wątków w obecności Adama Horbulewicza dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W efekcie podczas głosowania 20 głosami „za” przy 1 „sprzeciwie” i 7 „wstrzymujących się” przyjęto propozycję Zarządu województwa (nie uznano argumentów Konwentu Starostów i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wnioskujących o jeszcze większą preferencję w traktowaniu bezrobotnych z obszarów wiejskich).

Sporo emocji wywołał również dokument w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Odpowiedzi na liczne pytania udzielał Kazimierz Chojnacki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. W głosowaniu 26 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Gorąca dysputa rozbrzmiała na dobre przy projekcie uchwały w sprawie współprowadzenia przez Województwo i Gminę Radomin Ośrodka Chopinowskiego w Szafarnii jako wspólnej samorządowej instytucji kultury od 1 września 2004 r. Część radnych wnioskowała o całkowite przejęcie Ośrodka, a część przejęcie czy współfinansowanie łączyła dodatkowo z pozwoleniem na prowadzenie szkoły (wątek oświatowy tej placówki przewija się w mediach od ponad dwóch lat). Odrzucono propozycję odłożenia tego punktu na inne posiedzenie, bowiem zgodnie z wolą radnych Radomina z końcem marca br. Ośrodek Chopinowski ulega likwidacji. Jej widmo sprawiło, iż radni zdecydowali się głosować. Najpierw za wnioskiem zaproponowanym przez radną Domicelę Kopaczewską o przejęciu zadania w całości przez Samorząd województwa (z wizją niewiadomej, czy gmina przekazałaby również majątek), który upadł głosami 13 „za” przy „17 przeciw”; później projektem zaproponowanym przez Zarząd województwa o współprowadzeniu od 1 września br., który przeszedł 17 głosami „za” przy 13 „sprzeciwach”.

Przy pozostałych punktach porządku obrad: zmian do uchwały z grudnia 2003 roku w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, a także zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Sejmiku Województwa, dyskusji ani nawet pytań już nie było. Tak jak przy sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej referowanej przez jej przewodniczącego Stanisława Pawlaka.

Na zakończenie obrad Lucyna Andrysiak Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła radnemu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu symboliczny grawerton od Samorządu województwa w uznaniu zasług za krzewienie kultury polskiej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 44
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-07-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM


Statystyki strony
odwiedzających: 91711083
Aktualnie jest 9 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007