TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Lipiec 2015 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia



 
Indywidualizacja– druga edycja. Drukuj
Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczyna proces wdrażania projektu systemowego w ramach Poddziałania  9.1.2. PO KL pn. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim – druga edycja”.

Druga edycja skierowana jest do organów prowadzących szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne.
Liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70 % wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu, który bierze udział w projekcie po raz pierwszy. Z kolei partnerzy z pierwszej edycji mogą zgłosić do projektu szkoły nie biorące udziału dotychczas w projekcie.
 
„Uprzejmie przypominamy, iż do 28 lutego czekamy na dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki w ramach II edycji projektu. Dokumenty niezbędne do aplikowania o środki znajdują się poniżej.”

Środki finansowe dla szkół:

 1. limit kosztów przypadający na szkołę w przypadku szkół małych, liczących w klasach I-III uczniów od 1-69 uczniów wynosi 30 000 zł
 2. limit kosztów przypadający na szkołę w przypadku szkół dużych, liczących w klasach I-III 70 uczniów i więcej stanowi iloczyn liczby uczniów w klasach I-III i kwoty 453,30zł

Wnioskodawcami projektu mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły. Organy prowadzące mogą złożyć wniosek aplikacyjny wyłącznie dla tych szkół, które wypełniły standardy I,II,III.

Ogólne założenia realizacji projektu ujęte zostały w Zasadach przygotowania, realizacji
i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych przez IZ PO KL 23 kwietnia 2010r.  Dokument do pobrania   „zasady indywidualizacji”.
W najbliższych dniach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekaże nam uaktualnioną wersję dokumentu, którą umieścimy na stronie.
Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny.
 
Szkoła może otrzymać nie więcej niż 30 000 zł, organ prowadzący nie więcej niż 30 000 zł.
Informacji na temat projektu udziela p. Anna Gralik 56 646 20 21  wew. 25 01, Magdalena Fiałkowska, Katarzyna Maszewska 56 646 20 21  wew. 23 02 – Departament Edukacji i Sportu – Biuro Unijnych Projektów Edukacyjnych
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 JAK APLIKOWAĆ O ŚRODKI?

Organy chcąc aplikować powinny:
 • Oszacować łączne potrzeby uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których są organem prowadzącym
 • Informować szkoły, dla których są organem prowadzącym o możliwości przystąpienia do projektu oraz przeprowadzenia naboru szkół do projektu
 • Zweryfikować spełnienie przez szkoły standardów I-III (weryfikacji dokonuje się poprzez zebranie pisemnych oświadczeń Dyrektorów szkół)
 • Przygotować formularze zbiorcze ze szkół, dla których są organem prowadzącym,
 • Podpisać umowę o współpracy w ramach projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadania DESiT – Biura Unijnych Projektów Edukacyjnych:
 • Zebranie formularzy od organów prowadzących
 • Przygotowanie zbiorczego wniosku aplikacyjnego
 • Promocja projektu
 • Rozliczanie
 • Monitorowanie

Procedura aplikowania:

 • Organ prowadzący szkołę przesyła formularz zbiorczy ze szkół, dla których jest organem prowadzącym
 • Organ prowadzący składa formularz zbiorczy wyłącznie dla tych szkół, które wypełniły standardy I, II, III (potwierdzeniem będzie oświadczenie dyrektora szkoły). Przy czym liczba szkół objętych wnioskiem powinna wynosić przynajmniej 70% wszystkich szkół podlegających danemu organowi prowadzącemu.

W ramach projektów możliwe jest dofinansowanie:

Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w standardzie II, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, (zgodnie ze standardem V określonym w Opisie standardów kształcenia, stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad), a w szczególności:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).
 

 W ramach projektów możliwe jest dofinansowanie:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych (zgodnie ze standardem IV określonym w Opisie standardów kształcenia, stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad).

 • szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów, powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć
 • szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej, powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć
 • liczba godzin na 1 rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego


OPIS STANDARDÓW

Standard I

    W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
    Zespół przeprowadza w szkole rozpoznanie potrzeb i analizuje szczegółowo jego wyniki. Na podstawie tego rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji.
    Zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań. W skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas I-III, np. wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pedagog szkolny lub psycholog.

Standard II

    Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości.
    Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
    Przyjęte do realizacji programy opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do rozpoznanych, indywidualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych, zarówno dzieci mających specyficzne trudności w uczeniu się jak i szczególnie uzdolnionych. Zawierają propozycje indywidualizacji pracy z uczniami podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości. Opisują  np. prowadzone podczas lekcji ćwiczenia, propozycje zadań do rozwiązania, czynności do wykonania, prowadzone obserwacje, wykonywane doświadczenia, wykorzystywane pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne.
    Szkoła udostępnia, dostosowane do potrzeb swoich uczniów, opracowane programy organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.

Standard III

    Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów, m.in. poprzez samokształcenie, w ramach środków pochodzących z 1% odpisu na doskonalenie, wynikającego z art. 70a Karty Nauczyciela oraz wykorzystując inne dostępne środki finansowe (np. Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Standard IV

    Posiadane pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III, szkoła może doposażyć zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
    Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej).
    Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Standard V

    Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli. Szkoła organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).
 
Załączniki:  
Jednocześnie pragniemy zaprosić Kierowników jednostek oraz wyznaczoną osobę, która będzie zajmowała się koordynowaniem projektu na terenie danej jednostki, na konferencję zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 w budynku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku /sala konferencyjna na parterze/. Wśród tematów poruszonych w trakcie jej trwania zostaną m.in. kwestie związane z przebiegiem procesu przygotowania i wdrażaniem ww. projektu. Szczegółowe informacje na temat konferencji, jak również jej tematyka zostaną zamieszczone na ww. stronie internetowej.
 
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 07-07-2015
Książka teleadresowa

Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Newsletter UM






Statystyki strony
odwiedzających: 92349798
Aktualnie jest 2 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007