Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Rewitalizacja – idea

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowane przez wszystkich zainteresowanych rewitalizacją na podstawie programu rewitalizacji. Podjęte w ten sposób prace mają za zadanie doprowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego problemowego obszaru, przyczyniając się do korzystnej zmiany strukturalnej miasta, gminy.

 

Podmiotem inicjującym procesy naprawy obszarów zdegradowanych powinny być ich władze, a działania dotyczące odnowy każdego z nich powinny mieć indywidualnie określony charakter i zakres. Bardzo ważne jest tu wypracowanie przedsięwzięć całościowych, integrujących interwencję na rzecz mieszkańców. Decydując się jednak na podjęcie działań w zakresie odnowy należy pamiętać, że rewitalizacja jest procesem długotrwałym, kosztownym i wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji.

 

Jednocześnie podejmując się przeprowadzenia procesów rewitalizacji niezbędne jest zidentyfikowanie i optymalnie wykorzystanie lokalnych potencjałów (co często jest trudnym wyzwaniem), inicjatyw społecznych i partnerów gospodarczych. To właśnie połączenie wysiłków różnych podmiotów, w tym różnych źródeł finansowania (publicznych i prywatnych) ma większe szanse na spowodowanie trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego problemowego obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców poprzez poprawę jakości życia.

 

Z mocy obowiązującego prawa, polityka rozwoju gminy jest kompetencją jego samorządu. Obejmuje ona zarówno sferę programowania polityki, jej realizację jak i odpowiedzialność za efekty. Natomiast samorząd województwa jest ustawowo zobowiązany do działań prorozwojowych na rzecz całego regionu. W związku z tym podejmuje działania na rzecz wspierania procesów rewitalizacyjnych w gminach, w tym poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego realizującym je podmiotom – m.in. poprzez niniejszą stronę internetową: www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja.

 

 

*Opracowano na podstawie: Krajowej Polityki Miejskiej, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, ustawy o rewitalizacji.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.