Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej

 

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej  w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

 

Niniejszy program profilaktyczny ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, celem poprawy wykrywalności nowotworu jelita grubego, dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowe.

 

 

Kto może brać udział w badaniu:

  1. Osoby pracujące, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy:                                                                                   

- w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
- w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 - w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej;     
  

  1. Osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia:

-  w wieku 50-65 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,   
-  w wieku 40-49 lat bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które mają
w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,   

 -  w wieku 25-49 lat, pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie)
z poradni genetycznej.     
  

Informacja o organizatorze:

Organizatorem konkursu, w oparciu o który przebiega realizacja programu, jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - konkurs nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region w ramach, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone