Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Aktualne konkursy RPO – zapraszamy do składania wniosków

Wsparcie w aktualnych konkursach RPO można uzyskać m.in. na innowacje w przedsiębiorstwach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Wsparcie w aktualnych konkursach RPO można uzyskać m.in. na innowacje w przedsiębiorstwach, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Trwają konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie można otrzymać m.in. na przedsięwzięcia rozwojowe małych i średnich firm, eliminowanie szkodliwych dla zdrowia czynników na stanowiskach pracy, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, rozbudowę oświetlenia miejskiego, rewitalizację obszarów miejskich i gospodarkę wodno-ściekową.

 

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach

Dziś (31 lipca) rozpoczyna się nabór wniosków w dwóch konkursach, dzięki którym możliwe będzie wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskich firmach. Konkurs ma charakter grantowy, w jego wyniku zostaną wybrane instytucje otoczenia biznesu, które ostatecznie rozdysponują środki. Do wykorzystania jest kwota niebagatelna, bo 84,5 mln złotych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zlecenie tego typu prac w ośrodkach badawczych, zakup urządzeń i know-how oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem patentu. Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia. Więcej o konkursie w materiale „Środki dla firm na badania i rozwój

 

Zdrowie w miejscu pracy

Kwestie  wpływu miejsca pracy na stan zdrowia zatrudnionych to temat kolejnego konkursu w ramach RPO. Pieniądze kierujemy na opracowanie programów zmierzających do wyeliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Aplikować o wsparcie można od dziś (31 lipca) do 19 sierpnia. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym konkursie to ponad 4 miliony zł. Więcej o konkursie w materiale: „Wsparcie na poprawę zdrowia w miejscu pracy

 

Wychowanie przedszkolne

19 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie przeznaczonym dla jednostek prowadzących przedszkola i oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnościami. O dofinansowanie mogą się ubiegać także instytucje, które do tej pory nie prowadziły wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale w wyniku realizacji projektu rozpoczną działalność oświatową w tym zakresie. Projekty mogą dotyczyć rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontów obiektów oraz zakupów wyposażenia, w tym wyposażenia placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach dydaktycznych. Nabór wniosków kończy się 13 września. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 6 milionów złotych.

 

Oświetlenie miejskie

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego, w tym zmiana na systemy energooszczędne oraz montaż inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem, to cel, na który przeznaczamy środki w kolejnym konkursie. O dofinansowanie mogą się ubiegać  jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy publicznej infrastruktury transportowej, a także podmioty prywatne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pula środków przekracza 3 miliony złotych, wnioski można składać do 30 sierpnia.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Adresatami tego konkursu (w ramach ZIT) są przede wszystkim samorządy lokalne. Dofinansowanie trafi na  budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni przydomowych, systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, a także budowę, przebudowę i modernizację instalacji do prowadzenia procesów odzyskiwania lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Nabór wniosków do 30 sierpnia. Pula środków w konkursie to 3,2 miliona złotych.

  • Więcej informacji o konkursach na stronie mojregion.eu (w zakładce Regionalny Program Operacyjny).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

31 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone