Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Dostępne środki na projekty międzynarodowe – Seed Money w ramach Interreg BSR

Logotyp Interreg

Trwa nabór projektów Seed Money w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.

 

Służą one przygotowaniu propozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych przedstawionych w planie działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Procedura naboru jest dwustopniowa. Pierwszy etap trwa do 9 grudnia br., a wnioski należy składać do odpowiednich koordynatorów obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych (ang. Policy Area Coordinator PAC, Horizontal Area Coordinator HAC). Koordynatorzy przekazują listy poparcia dla wybranych projektów do Instytucji Zarządzajacej/Wspólnego Sekretariatu (IZ/WS) Interreg Region Morza Bałtyckiego. Liderzy tych projektów zostaną poproszeni o złożenie pełnego wniosku. Pomysł na projekt można skonsultować przed oficjalnym złożeniem dokumentów.

 

Całkowity budżet projektu Seed Money wynosi 50 000 euro, a maksymalna kwota współfinansowania z Programu wynosi do 85 % zakładanych wydatków. Taki poziom współfinansowania dotyczy partnerów ze wszystkich państw programu. W każdym z projektów musi brać udział co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner wiodący i co najmniej dwóch partnerów projektu. Szczegóły dotyczące kwalifikowalności partnerów oraz zasady dotyczące przygotowania i realizacji projektów Seed Money zawarte są w podręczniku programu: link.

 

Poniżej, w skrócie kilka faktów nt. trwającego naboru:

 • Drugi nabór SM: dostępne środki – 1 mln euro EFRR
 • Budżet projektu 50 000 euro
 • Czas wdrażania – 12 miesięcy
 • Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład własny, jednorazowe transze (tzw lump sum) za przekazane produkty (85%) – 18 000 euro za produkt nr 1 (raport dot. obecnej sytuacji w obszarze tematycznym objętym projektem), 28 000 euro za produkt nr 2 (plan działań w przyszłym „dużym” projekcie), 4 000 euro za produkt nr 3 (raport na temat dostępnych źródeł finansowania przyszłego projektu).
 • Minimum 3 partnerów z 3 różnych państw
 • Obowiązuje obecna wersja Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, dla partnerów rosyjskich będzie podane źródło dokumentu strategicznego obowiązującego w Rosji – należy się do niego odnieść w projekcie.
 • Rozpoczęcie naboru 5 listopada 2019, zakończenie 9 grudnia 2019r.
 • Ocena przez PACi i HACi do 20 stycznia 2020 (wskazanie/ preselekcja do 4 projektów z każdego tematu), kryteria podstawowe dostępne w Podręczniku dla beneficjentów, dodatkowe opublikowane zostaną na stronie internetowej programu RMB.
 • Wprowadzenie do BAMOSA pełnych aplikacji do 23 marca 2020
 • Decyzja Komitetu Monitorującego – czerwiec 2020
 • Czas trwania projektów: październik 2020 – wrzesień 2021.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone