Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

KONFERENCJE METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI GEOGRAFII

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

2 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół ponadgimnazjalnych  Podniesienie jakości kształcenia geograficznego w szkole ponadgimnazjalnej. Organizatorem konferencji była Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

Głównym prelegentem konferencji była  Dorota Burczyk, ekspert OKE, koordynator egzaminu maturalnego z geografii. Tematem swojego wystąpienia wpisała się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa - podniesienie jakości edukacji przyrodniczej. Przedstawiła wyniki egzaminu maturalnego z geografii, zarówno w kontekście ilościowym, jak i jakościowym, przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku.

 

Arkusz egzaminacyjny z geografii zawierał 36 zadań otwartych i zamkniętych. Niektóre zadania składały się z części sprawdzających różne umiejętności. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w sześciu obszarach:

 • dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek - przyroda − gospodarka (19 zadań)
 • analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw (4 zadania)
 • proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynarodowej (1 zadanie)
 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (17 zadań)
 • wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych (5 zadań)
 • korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej (1zadanie).

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów.

Spośród wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym najwyższy wynik (poziom wykonania 80%) uzyskano w zadaniu 2. sprawdzającym opanowanie umiejętności korzystania z załączonego źródła informacji. W tym zadaniu należało wskazać miejsce na powierzchni Ziemi, z którego jest widoczne całkowite zaćmienie Słońca. Do poprawnego rozwiązania zadania wystarczyła uważna analiza schematycznego rysunku. Wysoki wynik za to zadanie jest potwierdzeniem tezy, zgodnie z którą zdający geografię dobrze sobie radzą z czynnościami wymagającymi prostego odczytywania informacji z podanych źródeł.

W grupie zadań o najniższym poziomie wykonania znalazły się zadania z geografii fizycznej sprawdzające znajomość związków przyczynowo-skutkowych i wymagające umiejętności wyjaśniania. Zadania z czasownikiem operacyjnym „wyjaśnij”, wymagają formułowania odpowiedzi o odpowiedniej strukturze i powinny zawierać zarówno przyczyny,  jak i skutki procesu oraz chronologiczny opis etapów tego procesu.

W trakcie powtarzania materiału przed maturą należy poświęcić większą uwagę na analizę procesów i zjawisk, które mają złożone przyczyny, a ich wyjaśnienie wymaga korelacji treści z innymi działami geografii.

Na tegorocznym egzaminie zdający mieli problemy z interpretacją takich źródeł informacji,  jak: horyzontarium oraz rysunki z zakresu geologii i klimatologii. Korzystając z klimatogramów, należy zwracać uwagę uczniom na zależności między cechami klimatu a czynnikami geograficznymi, które determinują te cechy.

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie zmian organizacyjno-programowych w szkołach od września 2017 r. oraz wskazówek dotyczących planowania dydaktycznego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

4 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół podstawowych (VII kl.) i gimnazjów. Geografia zmian wyzwaniem nauczyciela przedmiotu. Organizatorem konferencji była Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

Założenia edukacji geograficznej i oczekiwane efekty kształcenia geograficznego  w szkole podstawowej przedstawiła Blandyna Zajdler konsultant w zakresie opracowania podstawy programowej z geografii. Szczególną uwagę zwróciła na warunki i sposób realizacji wymagań szczegółowych.

Realizacja celów kształcenia geograficznego powinna odbywać się przez:

 • stosowanie metod umożliwiających kształtowanie umiejętności obserwacji (krajobrazów, zjawisk, procesów naturalnych i antropogenicznych) podczas zajęć w terenie (obowiązkowych i realizowanych w znacznie większym wymiarze niż dotychczas)
 • traktowanie mapy (w tym cyfrowej) jako podstawowego źródła informacji oraz pomocy służącej kształtowaniu umiejętności myślenia geograficznego
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji informacji o środowisku geograficznym i działalności człowieka
 • stosowanie metody projektu w celu stworzenia warunków do podejmowania przez uczniów badań terenowych oraz konfrontowania informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy geograficznej (w tym zasobów cyfrowych) z samodzielnie zgromadzonymi danymi
 • organizowanie debat, seminariów, konkursów, wystaw fotograficznych, opracowywanie przewodników, folderów, portfolio, w tym z wykorzystaniem środków informatycznych i nowoczesnych technik multimedialnych
 • stosowanie w większym zakresie strategii wyprzedzającej, która polega na wcześniejszym przygotowywaniu się uczniów do lekcji, przez zbieranie informacji, wykonywanie zadań oraz samodzielne uczenie się przed lekcją z wykorzystaniem
  in. odpowiednich aplikacji komputerowych i zasobów internetu
 • wprowadzenie takich metod i środków, które stwarzają warunki do dostrzegania piękna otaczającego świata w różnych jego aspektach, sprzyjających kontemplacji wartości przyrody i obiektów dziedzictwa kulturowego
 • stosowanie w jak największym zakresie pracy w grupach, stwarzającej warunki do kształtowania umiejętności komunikacji, współpracy, odpowiedzialności.

Kolejne zagadnienie, konkursy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – zmiany wynikające z przepisów prawa oświatowego, przedstawiła  Iwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Poza przybliżeniem aktów prawnych regulujących przeprowadzanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty, szczegółowo omówiono organizację i przebieg poszczególnych etapów tegorocznego konkursu z geografii. 

 

W konferencjach udział wzięło:

 • szkoły ponadgimnazjalne – 31 nauczycieli
 • szkoły podstawowe i gimnazja – 42 nauczycieli

 

Materiał opracowała Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Dorota Burczyk 2.10Uczestnicy konferencji 2.10Blandyna Zajdler 4.10Uczestnicy konferencji 4.10

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc