Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Program STREFA ZAWODOWCA - seminarium branżowe

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

26 listopada 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się spotkanie demonstrujące możliwe metody wsparcia i korzyści dla ucznia wynikające z praktycznego kształcenia zawodowego, a także współpracy na platformie Szkoła-Uczelnia-Pracodawca.

 

To kolejne w ramach programu STREFA ZAWODOWCA seminarium branżowe zbliżające środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej.

Spotkanie otworzyła Iwona Andrzejewska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wskazując obowiązek współpracy szkół z pracodawcami, jako warunek uruchomienia kształcenia w nowym zawodzie oraz przedstawiając różne warianty współpracy szkoły z pracodawcą w ramach umowy lub porozumienia. 

Wśród gości obecni byli przedstawiciele pracodawców: Rafał Radwański - dyrektor firmy TE Connectivity, Aleksander Ohla - prezes firmy Akson oraz Piotr Wojciechowski - Dyrektor Biura Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, którzy przedstawili benefity dla szkół i pracodawców wynikające ze zjednoczenia sił w kreowaniu postaw przyszłego absolwenta i pracownika.

Uczelnię wyższą reprezentował Przemysław Muller - Specjalista ds. Innowacji i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, który przedstawił projekt „Szkoła Patentów na UTP”, mający na celu zainteresowanie uczniów szkół średnich województwa Kujawsko-Pomorskiego wiedzą na temat wynalazczości, patentowania, poznania praw autorskich.

Na temat mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego oraz współpracy pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego i pracodawcami w ramach programów Erasmus prelekcję wygłosiły koordynatorki programów Erasmus Lucyna Brodziak - dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy oraz nauczyciel języka angielskiego  Ewa Sikora.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy reprezentowała Monika Stepa, przedstawiając formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia i zatrudnienia oraz projekty aktywizujące: Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy – projekt dla uczniów oraz Krok ku dorosłości – projekt dla absolwentów, realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami, umożliwiające włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Seminarium było szansą na wymianę zdań i poglądów,  nawiązanie kontaktów w celu optymalnego wykorzystania zasobów partnerów platformy Szkoła-Uczelnia-Pracodawca, zainteresowanych żywo jakością kształcenia zawodowego niezbędnego do optymalnego funkcjonowania absolwenta na rynku pracy.

 

Oprac. R. Gorczyca

Foto W. Kitajgrodzka

 

Aleksander Ohla  - prezes firmy Akson Sp. z o.o.dr  Ziemowit Socha, doradca regionalny Instytutu Badań EdukacyjnychIwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w BydgoszczyL. Brodziak, dyrektor ZSCH w Bydgoszczy i   E. Sikora, koordynatorka projektów ErasmusPiotr Wojciechowski, dyrektor Biura Bydgoskiego Klastra PrzemysłowegoPrzemysław Muller, specjalista ds. Innowacji i Promocji Uniwersytetu  Technologiczno-Przyrodniczego w BydgoszczyRafał Radwański - dyrektor  firmy TYCO Electronics Connectivity Polska Sp. z o.o.Uczestnicy konferencji

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone