Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 

Dobrze działające publiczne lecznictwo to jedna z najważniejszych kwestii, które stawiają sobie za cel współczesne społeczeństwa. Słusznie przyjmujemy, że dla ratowania zdrowia i życia, a także dla właściwie prowadzonej i dostępnej profilaktyki zdrowotnej należy uruchomić wszelkie możliwe środki. To założenie, ta zasada przyświeca też samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego i zarządowi województwa, którym kieruję.

 

Zależy nam, by w dającym się określić czasie znacząco poprawić dostępność diagnostyki i leczenia dla wszystkich mieszkańców regionu, tych z dużych miast i tych z małych wsi. Stąd duże nakłady w tej sferze, w ciągu ostatnich lat i obecnie. Nasze szpitale, wojewódzkie i powiatowe, przeszły na naszych oczach znaczącą modernizację połączoną w wielu przypadkach z rozbudową szpitalnych kompleksów oraz zakupami wyposażenia i nowoczesnej aparatury, o jakich do niedawna mogliśmy tylko marzyć.

 

Kontynuujemy ten proces, wykorzystując na związane z nim inwestycje środki europejskie i środki własne samorządu województwa. Mam wielką satysfakcję, że życzliwie nam Państwo kibicują. 

 

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Styczeń 2017

 

 


Marszałek województwa Piotr Całbecki co roku zaprasza różnych kujawsko-pomorskich artystów do wspólnego przygotowania świątecznego albumu z kolędami, który dołączany jest do bożonarodzeniowych kartek z życzeniami.

Do tej pory powstało już 11 wydawnictw. Zachęcamy do ich wysłuchania.

 

Życie najstarszych mieszkańców regionu jest klamrą, która łączy dziesięciolecia, towarzyszy całej współczesnej historii naszej ojczyzny. Ich losy są symbolem losów naszego kraju. Jesteśmy wdzięczni za świadectwo, za proste, osobiste opowieści, dlatego z wielką przyjemnością honorujemy nestorów mieszkających w regionie najwyższym wojewódzkim odznaczeniem, medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

W roku stulecia odzyskania niepodległości w sposób szczególny honorowaliśmy rówieśników Niepodległej, świadków historii odrodzenia Polski po 1918 roku. Z myślą o nich Urząd Marszałkowski wybił specjalną edycję Medalu Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Kwietniowa sesja sejmiku województwa, w której wzięło udział dziewięcioro seniorów w wieku od stu do stu sześciu lat, była początkiem serii spotkań, które kontynuujemy do dziś. Każde spotkanie jest dla nas niezwykłym wydarzeniem, bo dzięki nim poznajemy historię naszego kraju od najprostszej, osobistej strony.

Medale Unitas Durat pragniemy wręczyć każdemu mieszkańcowi naszego województwa, który ukończył setny rok życia.

Zapraszamy do kontaktu rodziny stulatków i osób mających więcej niż sto lat, którym do tej pory nie wręczyliśmy medalu. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 62 18 344 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W zakładce Rówieśnicy Niepodległej publikujemy biogramy i fotografie wszystkich uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

 

Kontrakt Terytorialny w serwisie BIP

Archiwum


 

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 23 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 5 podyktowana jest decyzją Komisji Europejskiej KR nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r, przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach I transzy mechanizmu REACT-EU. REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego Kujawsko-Pomorskiego został podpisany 29 września 2021 roku, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 38/1615/21 z dnia 29 września 2021 roku.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 4 spowodowana była koniecznością dostosowania środków Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z  rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dn.2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego podpisany

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany 8 lipca 2020 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa (uchwała Nr 26/1134/20 z 8 lipca 2020 r.).

Aneksem nr 3 do kontraktu wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Zwiększono środki na pomoc techniczną z 59 931 546 EUR na 72 623 910 EUR (zatwierdzona przez Komisję Europejską, decyzją z dnia 30.01.2020 r. o nr C(2020)587.);
  • Zniesiono podział środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne i inne niż rewitalizacyjne;
  • Zmieniono wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO z 93 697 984 EUR na 93 663 557 EUR;
  • Dodano zapisy dot. zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy;
  • Zmieniono zapisy dotyczące zapewniania środków na realizację RPO;
  • Zmieniono zapisy dotyczące kontraktacji i przesunięć środków w ramach RPO
  • Dodano załącznik nr 6 - Wartość środków na pomoc techniczną.

 

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany

 

Uroczyste podpisanie Aneksu nr 2 do KT nastąpiło 30 maja 2017 r. po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów (RM – 111 – 73-17 z 15 maja 2017 r.) i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego (uchwała Nr 20/909/17 z 24 maja 2017 r.).

Zmiany KT są konsekwencją m.in. działań zmierzających do zwiększenia efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień kontraktów terytorialnych, a także do wzmocnienia roli obszaru kultury w kontrakcie terytorialnym. W konsekwencji zatwierdzone zostały ustalenia z protokołu negocjacyjnego dotyczące m.in. wprowadzenia nowych oraz zweryfikowania już zawartych w KT przedsięwzięć,
a także zmieniono kilka zapisów dotyczących kwestii finansowych w ramach wdrażania RPO.

Jednocześnie podczas uroczystości podpisania Aneksu nr 2 zatwierdzony został również ustalony przez Strony KT Załącznik nr 1b do KT, zawierający m.in. projekty składowe nowego przedsięwzięcia z KT pn.: Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

Pod hasłem Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), kryje się pakiet programów międzynarodowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Programy te umożliwiają zdobycie dotacji na min.: studia wykonalności, analizy, opracowania eksperckie, wizyty studyjne, projekty pilotażowe oraz działania promocyjne i  informacyjne. Programy EWT, dostępne dla podmiotów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego to: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz INTERREG EUROPA.


W latach 2014-2020 zostanie uruchomiona kolejna już, piata edycja programów. Podstawowym warunkiem otrzymania środków jest zawiązanie międzynarodowego partnerstwa, które opracowuje projekt w oparciu o przyjętą tematykę. Obszarami współpracy instytucji publicznych i prywatnych mogą być m.in. nowoczesne technologie i badania, zrównoważony transport, ochrona środowiska czy dziedzictwo kulturowe. Cechą charakterystyczna dla projektów EWT jest generowanie tzw. „miękkich” rezultatów, czyli pozyskiwanie od bardziej doświadczonych partnerów niezbędnej wiedzy i metodologii działań i w konsekwencji przygotowanie do budowania pożądanej infrastruktury czy systemów.

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy w programach EWT od 2004 roku. Podstawowym założeniem realizacji projektów przez Region jest wsparcie planowania i realizacji polityki regionalnej, w tym strategii rozwoju Województwa oraz przenoszenie innowacyjnych, sprawdzonych rozwiązań na grunt programów operacyjnych.

 
European Territorial Co-operation (ETC) is a set of international programs co-financed by European Union that allows to get grants for feasibility studies, analysis, elaborations, study visits, pilot projects, promotional activities.  In Kujawsko-Pomorskie Region are implemented programs: Central Europe Programme, South Baltic Cross-border Cooperation Programme, Interregional Cooperation Programme – INTERREG IVC. 

In period 2014-2020 will be launched the fifth edition which will be focused on modern technologies and researches, sustainable transport, environmental protection and cultural heritage. ETC generates so-called “soft” effects – acquiring knowledge and methodology from more experienced partners to build proper schemes.

Kujawsko-Pomorskie Region participated in ETC programs since 2004.

 

 

Baner - korupcja szkodzi zdrowiu

 

 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, które ma wzmocnić aglomeracje miejskie. Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządowi województwa powierzono funkcję wdrożenia tych środków według schematu ustalonego przez rząd na podstawie umowy partnerskiej z Unią Europejską.

 

  • Zasięg terytorialny Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowiących integralną część polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020:

 

 

 

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 
 
Eugeniusz Lala - Kierownik Biura
tel. (56) 62 18 297; kom. 784 946 699
fax (56) 62 18 300;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 
Tomasz Grendzicki - Główny Specjalista 
tel. (56) 62 18 265; fax (56) 62 18 300;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Andrzej Białuski - Główny Specjalista
tel. (56) 62 18 488; fax (56) 62 18 300;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Rok Dziedzictwa Chrztu Polski - baner

 

POLITYKA TERYTORIALNA

oparta na zintegrowanym podejściu do rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem relacji funkcjonalno-przestrzennych danego obszaru. Terytorialny wymiar polityki rozwoju realizowany jest przez określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych związanych z procesami gospodarczymi i społecznymi w celu optymalnego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju oraz wykreowania nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Polityka Terytorialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim prowadzona jest na 4 poziomach:

 

Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). Informacje w zakresie pierwszego poziomu Polityki terytorialnej można znaleźć w zakładce Polityka Terytorialna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/zintegrowane-inwestycje-terytorialne

 

Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI  miast regionalnych/subregionalnych).

Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatu ziemskiego

(Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).

http://kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg

 

Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

 http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html

 

 

Pierwsze spotkanie k-pwrds

 

Decyzja nr 171/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

Skład Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

Skład Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

 

Biuro Obsługi WRDS
Departament Organizacyjny
tel. kom. 56 652 18 84/514 456 512
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Symbole Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią własność Województwa i podlegają ochronie prawnej. Zostały wprowadzone Uchwałą Nr 444/2000 Sejmiku Województwa z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

św. Jan Paweł II Patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone