Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny w serwisie BIP

Archiwum


 

Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego podpisany.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 4 stycznia 2023 r. został podpisany Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 6 wynika z decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2022)5014) z dnia 11 lipca 2022 r. przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach II transzy mechanizmu REACT-EU.
REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.

 

 

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 23 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 5 podyktowana jest decyzją Komisji Europejskiej KR nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r, przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach I transzy mechanizmu REACT-EU. REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego Kujawsko-Pomorskiego został podpisany 29 września 2021 roku, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 38/1615/21 z dnia 29 września 2021 roku.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 4 spowodowana była koniecznością dostosowania środków Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z  rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dn.2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego podpisany

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany 8 lipca 2020 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa (uchwała Nr 26/1134/20 z 8 lipca 2020 r.).

Aneksem nr 3 do kontraktu wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Zwiększono środki na pomoc techniczną z 59 931 546 EUR na 72 623 910 EUR (zatwierdzona przez Komisję Europejską, decyzją z dnia 30.01.2020 r. o nr C(2020)587.);
  • Zniesiono podział środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne i inne niż rewitalizacyjne;
  • Zmieniono wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO z 93 697 984 EUR na 93 663 557 EUR;
  • Dodano zapisy dot. zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy;
  • Zmieniono zapisy dotyczące zapewniania środków na realizację RPO;
  • Zmieniono zapisy dotyczące kontraktacji i przesunięć środków w ramach RPO
  • Dodano załącznik nr 6 - Wartość środków na pomoc techniczną.

 

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany

 

Uroczyste podpisanie Aneksu nr 2 do KT nastąpiło 30 maja 2017 r. po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów (RM – 111 – 73-17 z 15 maja 2017 r.) i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego (uchwała Nr 20/909/17 z 24 maja 2017 r.).

Zmiany KT są konsekwencją m.in. działań zmierzających do zwiększenia efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień kontraktów terytorialnych, a także do wzmocnienia roli obszaru kultury w kontrakcie terytorialnym. W konsekwencji zatwierdzone zostały ustalenia z protokołu negocjacyjnego dotyczące m.in. wprowadzenia nowych oraz zweryfikowania już zawartych w KT przedsięwzięć,
a także zmieniono kilka zapisów dotyczących kwestii finansowych w ramach wdrażania RPO.

Jednocześnie podczas uroczystości podpisania Aneksu nr 2 zatwierdzony został również ustalony przez Strony KT Załącznik nr 1b do KT, zawierający m.in. projekty składowe nowego przedsięwzięcia z KT pn.: Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Pliki do pobrania:

 

 

SPROSTOWANIE - Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku

W materiale zamieszczonym na stronie, w treści załącznika do projektu Stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 1 lutego 2017 r., wkradła się pomyłka pisarska. Na liście projektów warunkowych w art. 6 KT omyłkowo został skreślony wiersz 11. „S-10 Bydgoszcz – Piła” zamiast 12. „S-10 Bydgoszcz – Toruń” (strona 8 załącznika do projektu Stanowiska Zarządu, tj. projektu Aneksu nr 2 do KT).  Inwestycja dotycząca S-10 w odcinku Bydgoszcz – Toruń, jako możliwa do realizacji do 2020 roku, zgodnie z projektem Stanowiska Zarządu została przeniesiona w art. 6 KT z przedsięwzięć warunkowych do projektów podstawowych (strona 5 projektu Aneksu nr 2).

Czytaj więcej

Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku

W dniu 1 lutego 2017 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

Rada Ministrów zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rada Ministrów w dniu 14 lipca 2015 r., zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT). Aneks do KT dotyczy przede wszystkim dodania do dotychczas zawartego KT zapisów odnoszących się do wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020).

Czytaj więcej

Linki związane z Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czytaj więcej

Informacje o realizacji Kontraktu Terytorialnego

1. Zgodnie z art. 14r ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje (…) w porozumieniu z właściwym zarządem województwa informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku:2. Zgodnie z art. 7 ust. 6 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT) Strona Samorządowa przygotowuje informację o realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT,  których źródłem finansowania jest RPO WK-P 2014 – 2020 za rok:

 

Czytaj więcej

Zespół ds. pozyskiwania środków finansowych

Czytaj więcej

Lista przedsięwzięć

Czytaj więcej

Uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podpisany 13 listopada 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze względu na trwające wówczas negocjacje z Komisją Europejską programów krajowych oraz regionalnych, nie określał zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej

Fakty na temat Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to dokument o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dlatego samorząd województwa, w odróżnieniu od części innych polskich regionów, od początku prac nad dokumentem prowadził szeroko zakrojone konsultacje jego treści. Co więcej, Kontrakt Terytorialny to suma propozycji nadsyłanych przez naszych partnerów.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne kontraktu terytorialnego

Zakończenie Konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

Czytaj więcej

  • 1
  • 2

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.