Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny w serwisie BIP

Archiwum


 

Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego podpisany.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 4 stycznia 2023 r. został podpisany Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 6 wynika z decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2022)5014) z dnia 11 lipca 2022 r. przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach II transzy mechanizmu REACT-EU.
REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.

 

 

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 23 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 5 podyktowana jest decyzją Komisji Europejskiej KR nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r, przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach I transzy mechanizmu REACT-EU. REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego Kujawsko-Pomorskiego został podpisany 29 września 2021 roku, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 38/1615/21 z dnia 29 września 2021 roku.

Zmiana wprowadzana Aneksem nr 4 spowodowana była koniecznością dostosowania środków Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z  rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dn.2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego podpisany

 

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany 8 lipca 2020 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa (uchwała Nr 26/1134/20 z 8 lipca 2020 r.).

Aneksem nr 3 do kontraktu wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Zwiększono środki na pomoc techniczną z 59 931 546 EUR na 72 623 910 EUR (zatwierdzona przez Komisję Europejską, decyzją z dnia 30.01.2020 r. o nr C(2020)587.);
  • Zniesiono podział środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne i inne niż rewitalizacyjne;
  • Zmieniono wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO z 93 697 984 EUR na 93 663 557 EUR;
  • Dodano zapisy dot. zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy;
  • Zmieniono zapisy dotyczące zapewniania środków na realizację RPO;
  • Zmieniono zapisy dotyczące kontraktacji i przesunięć środków w ramach RPO
  • Dodano załącznik nr 6 - Wartość środków na pomoc techniczną.

 

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany

 

Uroczyste podpisanie Aneksu nr 2 do KT nastąpiło 30 maja 2017 r. po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów (RM – 111 – 73-17 z 15 maja 2017 r.) i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego (uchwała Nr 20/909/17 z 24 maja 2017 r.).

Zmiany KT są konsekwencją m.in. działań zmierzających do zwiększenia efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień kontraktów terytorialnych, a także do wzmocnienia roli obszaru kultury w kontrakcie terytorialnym. W konsekwencji zatwierdzone zostały ustalenia z protokołu negocjacyjnego dotyczące m.in. wprowadzenia nowych oraz zweryfikowania już zawartych w KT przedsięwzięć,
a także zmieniono kilka zapisów dotyczących kwestii finansowych w ramach wdrażania RPO.

Jednocześnie podczas uroczystości podpisania Aneksu nr 2 zatwierdzony został również ustalony przez Strony KT Załącznik nr 1b do KT, zawierający m.in. projekty składowe nowego przedsięwzięcia z KT pn.: Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat projektu Stanowiska do KT

20 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność zaprosić partnerów biorących aktywny udział przy tworzeniu listy przedsięwzięć priorytetowych do KT oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag do listy przedsięwzięć priorytetowych (zał. 1).

Czytaj więcej

Trwają prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wrześniu rozpoczęte zostały negocjacje kontraktu dla naszego województwa. Proces ten zakończony został podpisaniem protokołu z negocjacji, który objął listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Czytaj więcej

  • 1
  • 2

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.