Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Projekty Unijne
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”

Złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”

24 czerwca 2022 r. Lider Projektu otrzymał wezwanie (nr wezwania: RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22) do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacją przesłaną drogą mailową wszyscy Partnerzy Projektu udzielający zamówienia muszą publikować zapytania tylko i wyłącznie na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

6 lipca 2022 r. Lider w imieniu Partnerów złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu (nr projektu: RPKP.04.04.00-04-0001/22) pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…”, od dnia 7 lipca mogą być kończone prace przy zabytkach oraz następować ich odbiory.

 

Ważne terminy końcowe dla rozliczeń prac wykonanych w roku 2022:

 • 31.10.2022 r. – ostateczna data zakończenia prac,
 • 15.11.2022 r. – ostateczna data  złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami do Dep. Kultury i DN,
 • 15.11.2022 r. – ostateczna data przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania w departamencie właściwym ds. inwestycji,
 • 31.12.2022 r. – ostateczna  data złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

Przypominamy, że w bieżącym roku projekt nie jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa. W związku z tym, we  wniosku o płatność, opisie do faktury i sprawozdaniu – nie ma informacji o dotacji z Budżetu Państwa.  Ponadto w umowach zawartych Wykonawcami prac również nie powinno być informacji o współfinansowaniu zadania z Budżetu Państwa.

 

Lista dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać dofinansowanie:

 1. Wniosek o płatność – oryginał.
 2. Oryginał faktury/rachunku lub kopia faktury/rachunku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wraz z opisem.
 3. Potwierdzenia przelewów należności dla Wykonawcy prac – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (jeśli dokonano). W tytule przelewu musi być nr faktury/rachunku.
 4. Prolongaty do faktur jeśli zapłata nastąpi po upływie płatności faktury – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 5. Potwierdzenie o założeniu konta na cele projektu – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” lub oświadczenie o założeniu konta na cele projektu (z podaniem numeru konta).
 6. Kopia protokołu odbioru technicznego RPO – potwierdzona „za zgodność z oryginałem” - załączony został nowy wzór protokołu.
 7. Kopia Protokołu odbioru WUOZ - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
 8. Kopia decyzji WUOZ dot. zrealizowanego zadania - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
 9. Kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” umowy z Wykonawcą (wraz z załącznikami, jeśli tak stanowi treść umowy).
 10. Dokumenty do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)- kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 11. Dokumenty dodatkowe: wyjaśnienia, zawiadomienia, oświadczenia (jeśli są).
 12. Oświadczenie o kwalifikowalności  podatku VAT.
 13. Kosztorys powykonawczy – kopia.
 14. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania – oryginał (ten dokument będzie składany po zapłaceniu wykonawcy 100% wartości zadania).
 15. Upoważnienie dla pracowników Biur Dziedzictwa Narodowego do wprowadzania danych do SL 2014.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oryginał) - podpisana przez wykonawcę, który jest osobą fizyczną.

 

Prosimy żeby wszystkie faktury/rachunki wystawiane przez wykonawców posiadały numery NIP lub PESEL - podmiotu wystawiającego ten dokument.

 

W przypadku opisywania dokumentów księgowych proszę o rozpisywanie kwot  w następujący sposób na każdej fakturze i rachunku: 69% - środki RPO, 1% - środki wojewódzkie, 30% wkład własny.

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz drogą e-mailową lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.

 

Opiekunowie zadań:

 • Zadania nr 1 - 45 - Marzenna Kończak, tel. 56 62 15 826, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 57
 • Zadania nr 46 – 77, 162 – Angelina Grzywińska, tel. 56 62 18 755, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 55B, (koordynator projektu)
 • Zadania nr 78- 121 - Katarzyna Sulińska, tel. 883 353 675, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 57
 • Zadania nr 122- 161- Marta Zielińska, tel. 573 237 695, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 55B

 

Dane kontaktowe do opiekunów z departamentu właściwego ds. inwestycji:

 • Zadania nr 1 - 81 - Zuzanna Śliwecka- tel. 502-551-138, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pok. 415, III piętro
 • Zadania nr 82 – 162 - Grażyna Łączyńska- tel. 797-304-102, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pok. 415, III piętro

 

Departamencie Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

(pok. 415, III piętro)

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Protokół odbioru technicznego
 3. Opis do faktury
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 5. Upoważnienie do SL2014
 6. Sprawozdanie
 7. Wzór zgody osoby której dane dotyczą
 8. Informacja w zakresie RODO
 9. Podział dotacji na opiekunów wraz z numerami umów

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone