Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Konkurs Human Smart Cities dla miast

W dniach 18 lipca – 16 października 2017 r. można składać fiszki projektowe w ramach konkursu dotacji „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju, a jego głównym celem jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia.

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie do wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej. Jednocześnie Konkurs ma sprzyjać rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

 

Wnioskodawcą w konkursie może być gmina posiadająca status miasta (tj. gmina miejska lub miejsko-wiejska). Istotną rolę w procesie kreowania przestrzeni miast pełni współodpowiedzialność mieszkańców, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

 

Projekty powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych. Jednakże w związku z tym, ze projekt powinien mieć charakter kompleksowy, zaleca się aby dotyczył więcej niż jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

 • Społeczne i technologiczne innowacje mieszkaniowe m.in. energooszczędność, polityka senioralna, projektowanie uniwersalne, zielone budownictwo.
 • Zrównoważone osiedla mieszkaniowe (smart districts), w szczególności modelowanie procesów i obszarów suburbanizacji na rzecz tworzenia struktur lokalnych zapewniających niezbędne usługi i gwarantujących wysoką jakość życia mieszkańców.
 • Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako element niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców (3.0 Human Smart City).
 • Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym miasta obejmujące m.in. elektromobilność, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego, bezemisyjnego, zbiorowego transportu miejskiego, systemy zarządzania i monitorowania ruchu pieszego i kołowego oraz informacji parkingowej.
 • Inteligentne sieci (smart grids) do zarządzania gospodarką komunalną; tworzenie rozwiązań teleinformatycznych do zarządzania sieciami przesyłowymi energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, sieciami wodociągowymi, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic.
 • Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) jako narzędzie lepszego zarządzania miastem, w szczególności monitorowania jakości powietrza, bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki odpadami, sieci przesyłowych etc..
 • Ekotechnologie i ekorozwiązania – m.in. gospodarka cyrkularna, innowacyjne rozwiązania ekologiczne, ekomiasto – zintegrowane zarządzanie bioklimatyczne, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza w miastach.
 • Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego mieszkańcach i użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data, otwieranie danych, bezpieczeństwo danych w systemach inteligentnych, interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na otwartych danych).
 • Audyt miejski, w szczególności tworzenie zintegrowanych, otwartych, trwałych i cyklicznie uzupełnianych oraz przyjaznych użytkownikom baz danych i bieżącego systemu ich

 

Wszystkie działania projektowe mają służyć przygotowaniu, opracowaniu jak i wdrożeniu inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania miastem. W szczególności wypracowane mogą zostać:

 • dokumentacja analityczna np. diagnoza problemu, pogłębione i kompleksowe analizy problemowe, ekspertyzy wraz z rekomendacjami dotyczące kluczowych, szczegółowych problemów zidentyfikowanych na podstawie powyższych analiz i diagnozy;
 • schematy, plany i programy działań, koncepcje realizacji przedsięwzięć (także np. w formule partnerstwa publicznego lub partnerstwa publiczno-prywatnego);
 • analizy, badania, ekspertyzy, ewaluacje;
 • dokumentacja służąca przeprowadzeniu audytu miejskiego;
 • standardy w obszarze elektromobilności;
 • strategia rozwoju inteligentnego miasta wraz z udziałem mieszkańców w tym procesie bądź aktualizacja istniejących strategii miejskich o zintegrowany komponent dotyczący inteligentnego rozwoju;
 • strategia komunikacji z mieszkańcami oparta na innowacyjnych/ inteligentnych rozwiązaniach;
 • standardy inteligentnego zarządzania miastem;
 • szczegółowe plany współpracy (m.in. z podmiotami prywatnymi i/lub społecznymi w zakresie inteligentnych rozwiązań, np. wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, przedsiębiorcami);
 • studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb miasta zidentyfikowanych w kwalifikowalnych obszarach tematycznych, opracowanej w ramach projektów;
 • zakup i instalacja oprogramowania, usług teleinformatycznych, mechanizmów gromadzenia i analizowania danych/ mechanizmów monitorowania i sterowania w celu realizacji rozwiązań pilotażowych.

 

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne, z których pierwsze odbędzie się już 31 sierpnia br. w Warszawie. Kolejne spotkania odbędą się także w Iławie, Pile, Puławach oraz Katowicach.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz harmonogram spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo w poniższymi linkami:
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow-spotkania-informacyjne/

 

Źródło informacji:

Ministerstwo Rozwoju

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc